ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία αναπροσαρμογή την 16η Σεπτεμβρίου 2014.

Καλωσήρθατε στο www.jobmeup.gr.

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις Προϊόντα μας.

1. Στοιχεία Επιχείρησης

Οι Προϊόντα του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr παρέχονται από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «VISIONWORKS ΕΠΕ» («Επιχείρηση»). Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως

Εμπορική Επωνυμία : VISIONWORKS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ
Διακριτικός Τίτλος : Jobmeup
Έδρα : 14ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, 145 64
Τηλέφωνο : 210 6208770
Fax : 2106208747
E-mail : hello@jobmeup.gr
ΑΦΜ : 998029339
ΔΟΥ : Κηφισιάς

2. Αντικείμενο

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Επιχείρησή μας διαθέτει τις Προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου της διαδικτυακής πλατφόρμας www.jobmeup.gr στους χρήστες του διαδικτύου.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.jobmeup.gr.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α) «Εμπορικές επικοινωνίες» – Όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, Προϊόντα ή την εικόνα της Επιχείρησής μας στους πελάτες μας.

β) «Επιχείρηση» – Η εταιρεία με την επωνυμία VISIONWORKS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά, Αττικής.

γ) «Ιστότοπος» – Ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.jobmeup.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

δ) «Προϊόντα» – Τα προϊόντα διαδικτυακής φιλοξενίας αγγελιών προσφοράς εργασίας και ιστοσελίδων βιογραφικού χαρακτήρα, προϊόντα διαδικτυακής φιλοξενίας λοιπού περιεχομένου παραγόμενου από τους ίδιους τους Χρήστες του Ιστοτόπου καθώς και προϊόντα εμπορικής προώθησης των παραπάνω αγγελιών προσφοράς εργασίας, που παρέχονται από την Επιχείρησή μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.jobmeup.gr.

ε) «Χρήστης» – Ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr.

4. Προϊόντα

Μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας www.jobmeup.gr η Επιχείρησή μας σας παρέχει ολοκληρωμένα προϊόντα διαδικτυακής φιλοξενίας αγγελιών προσφοράς εργασίας και ιστοσελίδων βιογραφικού χαρακτήρα, προϊόντα διαδικτυακής φιλοξενίας λοιπού περιεχομένου παραγόμενου από τους ίδιους τους Χρήστες του Ιστοτόπου καθώς και προϊόντα εμπορικής προώθησης των παραπάνω αγγελιών προσφοράς εργασίας, που παράγεται από τους ίδιους τους Χρήστες του Ιστοτόπου.

Στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω Προϊόντων, κατόπιν της δημιουργίας προσωπικού σας λογαριασμού έχετε το δικαίωμα να αναρτάτε στοιχεία βιογραφικού χαρακτήρα και να καταχωρείτε επί πληρωμή στον Ιστότοπό μας αγγελίες προσφοράς θέσεων εργασίας, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των σχετικών αγγελιών. Επιπρόσθετα, σας παρέχουμε ιστοσελίδα, στην οποία έχετε το δικαίωμα να αναρτάτε κείμενα και λοιπό περιεχόμενο. Τέλος, σας παρέχουμε επί πληρωμή εμπορικά πακέτα καταχώρισης αγγελιών προσφοράς θέσεων εργασίας στον Ιστότοπό μας και εμπορικής προώθησης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα. Το αντίτιμο για κάθε εμπορικό πακέτο προϊόντων προς πώληση αναγράφεται σε κατάλληλη θέση στους σχετικούς πίνακες χρεώσεων στον Ιστότοπό μας. Αλλαγές στον τιμοκατάλογό μας ισχύουν από την δημοσίευσή τους. Μετά από κάθε αγορά εμπορικού πακέτου δεν έχετε το δικαίωμα αλλαγής σε άλλο εμπορικό πακέτο.

Η υποχρέωση διατήρησης της δημοσίευσης της εκάστοτε αναρτηθείσας αγγελίας από την Επιχείρησή μας διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα αναγράφεται κάθε φορά στη σχετική ιστοσελίδα πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησής της.

Για όσες πληροφορίες αναρτάτε στον Ιστότοπό μας έχετε καθήκον αληθείας, ενώ οφείλετε με δική σας πρωτοβουλία να τις διορθώνετε και να τις επικαιροποιείτε σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί, εισερχόμενοι στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η επιχείρηση έχει κάθε δικαίωμα να επέμβει και να προβεί σε τροποποίηση/μορφοποίηση της εκάστοτε ανάρτησης, ώστε αυτή να πληρεί την δομή της αισθητικής του Ιστότοπου.

Η Επιχείρησή μας παρέχει τον Ιστότοπο www.jobmeup.gr ως έχει υπό την μορφή διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία προσφέροντες και αναζητούντες εργασία ελευθέρως και χωρίς από μέρους μας ανάληψη ουδεμίας ευθύνης διερευνούν με αυτόνομο τρόπο και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και ευθύνη την δυνατότητα μεταξύ τους επικοινωνίας. Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει προκαταβολικά και, συνεπώς, δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις αναρτούμενες αγγελίες των χρηστών της ή τρίτων. Συγκεκριμένα, η Επιχείρησή μας δεν παρέχει καμία εγγύηση για την αλήθεια, την ορθότητα, την ακρίβεια, την σαφήνεια και την νομιμότητα των αγγελιών προσφοράς εργασίας, των βιογραφικών που αναρτώνται επί του Ιστοτόπου μας, καθώς και για το πραγματικό της βούλησης των χρηστών, που προβαίνουν στην ανάρτηση των εν λόγω αγγελιών.

Η Επιχείρησή μας δεν παρέχει καμία εγγύηση σε οποιονδήποτε χρήστη του Ιστοτόπου ή τρίτο, που αναρτά βιογραφικά του στοιχεία, για την εύρεση εργασίας οποιουδήποτε είδους, το είδος και την καταλληλότητα αυτής. Αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν παρέχει καμία εγγύηση σε οποιονδήποτε χρήστη του Ιστοτόπου ή τρίτο, που αναρτά αγγελία προσφοράς εργασίας για την εύρεση αντισυμβαλλόμενου και την καταλληλότητα αυτού. Η ανάρτηση περιεχομένου από τους Χρήστες επιτρέπεται μόνο κατόπιν της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον Ιστότοπό μας.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης ή άμεσης εκ των υστέρων αφαίρεσης τυχόν αγγελιών και περιεχομένου, που κατά την κρίση μας δεν πληρούν τους παρόντες όρους χρήσης ή δεν φέρουν επαρκείς πληροφορίες σύμφωνα με τα παραπάνω ή φέρουν πληροφορίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρησης του Ιστοτόπου μας.

Τα Προϊόντα μας απευθύνονται σε πελάτες λιανικής για την κάλυψη αποκλειστικά προσωπικών τους αναγκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των Προϊόντων μας για εμπορικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά μεταπώληση ή μίσθωση των Προϊόντων ή επιμέρους δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, και γενικότερα οποιαδήποτε χρήση με σκοπό την άντληση ιδιωτικού κέρδους.

Η Επιχείρησή μας δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει χωρίς προειδοποίηση μέρος ή το σύνολο των Προϊόντων και των εφαρμογών του Ιστοτόπου καθώς και να διακόπτει την πρόσβαση του Χρήστη στον Ιστότοπο, εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου και η ευθύνη μας εξαντλείται στην επιστροφή των μη καταναλωθέντων και προπληρωμένων Προϊόντων.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων ή στον Ιστότοπο ή να προβεί σε μονομερή λύση με καταγγελία της Σύμβασης Πώλησης Προϊόντων, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελούν και οι παρόντες Όροι χρήσης, σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους αυτών.

5. Περιεχόμενο

Με τη χρήση του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα πολυμέσα, οι επικοινωνίες και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο μπορεί να αναρτώνται από τρίτους χρήστες του Ιστοτόπου («Περιεχόμενο»). Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει προκαταβολικά και, συνεπώς, δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των χρηστών της ή τρίτων, την ορθότητα ή την νομιμότητα αυτού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που η Επιχείρησή μας κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ως απαράδεκτο, παράνομο, καταχρηστικό ή με άλλον τρόπο επιβλαβή για τον Ιστότοπό μας, την Επιχείρησή μας καθώς και τα δικαιώματα ή συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων. Αποτελεί πρωταρχική μας δέσμευση ο σεβασμός στα νόμιμα δικαιώματα τρίτων. Αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας προσβάλλονται από Περιεχόμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Για την διατήρηση της ομοιομορφίας και της ορθής παρουσίασης του Ιστότοπου έχετε την υποχρέωση να ακολουθείτε τους κανόνες ανάρτησης των βιογραφικών σας στοιχείων, όπως προβλέπονται στην σχετική φόρμα καταχώρισης του Ιστοτόπου μας. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα της τροποποίησης, μορφοποίησης ή και διαγραφής αυτών. Απαγορεύεται ρητά να μετατρέπετε την καταχώριση των βιογραφικών σας στοιχείων σε προσφορά εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση η σχετική καταχώρηση θα διαγράφεται.

Δεν θα αναρτήσετε και δε θα προσθέσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στον Ιστότοπο www.jobmeup.gr αγγελίες και περιεχόμενο, που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένου, που θίγει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Επιπλέον, δεν θα αναρτήσετε και δε θα προσθέσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στον Ιστότοπο www.jobmeup.gr αγγελίες και περιεχόμενο, που συνιστά ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία, ιό ή άλλο κακόβουλο κώδικα, λόγο μίσους ή πρόκλησης σε βίαιες πράξεις, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό και, γενικώς, γυμνό, και, σε γενικές γραμμές, δε θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, για να προβείτε σε παράνομες, παραπλανητικές ή κακόβουλες πράξεις. Επιπροσθέτως, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από πράξεις, που θα μπορούσαν να διακόψουν, να επιβαρύνουν ή να βλάψουν την λειτουργικότητα ή την εμφάνιση του Ιστοτόπου και των επιμέρους συστατικών του μερών. Έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το Περιεχόμενο που αναρτάτε / δημοσιεύει στον Ιστότοπό μας, έχοντας προς τούτο υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν επέλθει από το Περιεχόμενο αυτό στην Επιχείρησή μας ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο.

Απαγορεύεται η ανάρτηση Περιεχομένου που αφορά σε θρησκευτικά θέματα, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή στοιχεία που θίγουν την προσωπικότητα των χρηστών ή είναι αρνητικά για την φήμη των εγγεγραμμένων στον Ιστότοπο επιχειρήσεων. Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην απειλή ή παρενόχληση τρίτων, στην δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και εν γένει η χρήση του Ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Επιπλέον, κατά την ανάρτηση βιογραφικών στοιχείων απαγορεύεται να συμπεριλάβετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση, έχετε την υποχρέωση άμεσης αφαίρεσής τους με δικές σας ενέργειες, ενώ φέρετε την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με την ανάρτηση από μέρους σας των εν λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Για οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτάτε ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο συμπεριλαμβάνετε στον Ιστότοπο www.jobmeup.gr, το οποίο επιδέχεται δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, με την παρούσα μας παραχωρείτε μια ατελή, μη – αποκλειστική, πλήρως μεταβιβάσιμη, επιδεχόμενη μίσθωσης, παγκόσμια άδεια να προβαίνουμε σε χρήση του εν λόγω Περιεχομένου κατά την διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του εκμετάλλευσης. Ενδεικτικά, οι εταιρίες/επιχειρήσεις που αγοράζουν τα Προϊόντα του Ιστοτόπου παρέχουν στην Επιχείρησή μας την παραπάνω άδεια χρήσης της εμπορικής τους επωνυμίας και του λογότυπού τους καθώς και στοιχεία του προφίλ τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των αγγελιών τους.

6. Τρόποι Πληρωμής

Η καταχώρηση αγγελίας προσφοράς εργασίας μέσω του Ιστοτόπου μας γίνεται κατόπιν πληρωμής του ανάλογου αντιτίμου στην Επιχείρησή μας. Οι τιμές που αναγράφονται εντός του Ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές αντίτιμο για την παροχή των κατά περίπτωση Προϊόντων, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Για τη διευκόλυνσή σας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την εκτέλεση των παραγγελιών σας η Επιχείρησή μας σας παρέχει δύο διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, αφήνοντας στη διακριτική σας ευχέρεια την επιλογή του πιο κατάλληλου για την κάθε παραγγελία σας :

 • Επιγραμμικά (online) με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας – Το κατάστημα μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένο και αδειοδοτημένο στην Ελλάδα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη χρέωση των πιστωτικών καρτών των πελατών μας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης από τον Ιστότοπό μας στην σχετική ιστοσελίδα του ιδρύματος, όπου σε ασφαλή σύνδεση μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο έχετε την εγγύηση ασφαλούς μετάδοσης των δεδομένων σας από την ίδια την Τράπεζα ενώ εμείς δεν μαθαίνουμε καν το αριθμό της κάρτας σας.
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό – Εφόσον δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για την εξόφληση της παραγγελίας σας μπορείτε να κάνετε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησής μας σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας, όπως αυτός αναφέρεται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας σας. Κατά την τραπεζική σας κατάθεση, επιβάλεται να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό παραγγελίας ως αναφορά πληρωμής. Η παραγγελία σας θα ενεργοποιηθεί μόλις εμφανιστεί το ποσό στο λογαριασμό μας. Σε αυτή την επιλογή πληρωμής η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στη μεταφορά των χρημάτων λόγω καθυστέρησης από πλευράς του πιστωτικού ιδρύματος ή τρίτων καθώς και λόγω λάθους από πλευράς σας κατά την καταχώριση του σχετικού αριθμού παραγγελίας.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν αναφέρει ή καταχωρήσει λανθασμένα τον σχετικό αριθμό παραγγελίας κατά τη μεταφορά του εμβάσματος, η διαδικασία ενεργοποίησης πακέτου και τιμολόγησης αυτού δε θα προχωρά ωσότου καταχωρηθεί ορθώς ο εν λόγω αριθμός.

Σε κάθε τρόπο πληρωμής, το πακέτο που έχετε επιλέξει, ενεργοποιείται αυτόματα με την εμφάνιση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού στο λογαριασμό μας. Από την στιγμή ενεργοποίησης του κάθε πακέτου μπορείτε να καταχωρήσετε / δημοσιεύσετε αγγελία ή να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια αναφέρεται στο πακέτο που έχετε επιλέξει. Η Επιχείρησή μας θα σας προσφέρει αντιστοίχως τα προϊόντα, που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο, σε χρονικό διάστημα που κρίνεται εύλογο ανάλογα με το είδος και την φύση των προϊόντων αυτών.

Με την αποδοχή της πρότασης για καταχώριση αγγελίας προσφοράς εργασίας καθώς και την καταβολή του σχετικού αντιτίμου από πλευράς σας η μεταξύ μας σύμβαση παροχής Προϊόντων ολοκληρώνεται και η Επιχείρησή μας έχει υποχρέωση για την ανάρτησή και διατήρηση της αγγελίας σας για όσο χρονικό διάστημα έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί μία παραγγελία καταχώρισης αγγελίας προσφοράς εργασίας εξαιτίας μη καταβολής του σχετικού αντιτίμου ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει στην ανάρτηση της σχετικής αγγελίας και δε φέρει καμία υποχρέωση προς τούτο απέναντί σας.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης και την καταβολή από μέρους σας του σχετικού αντιτίμου η Επιχείρησή μας εκδίδει και σας αποστέλλει σχετικό φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιχείρησή μας δεν έχει υποχρέωση για την έκδοση άλλου τύπου φορολογικών παραστατικών καθώς και για την αποστολή τους σε έντυπη μορφή είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

7. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κείμενα, τα γραφικά, τον ήχο, την εικόνα, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησής μας και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Κοινοτικό και διεθνές δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού δεν επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Για τυχόν χορήγηση τέτοιας άδειας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στο hello@jobmeup.gr. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / Προϊόντα, που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ” ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής του περιεχομένου του www.jobmeup.gr, εφ΄ όσον είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

8. Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς σε εσάς με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναινείτε ότι θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα της Επιχείρησής μας, άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας για να αποκτήσετε, αλλοιώσετε ή διαδώσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης.

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, η παρούσα άδεια χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση από εμάς.

9. Προσωπικός Λογαριασμός

Αν επιθυμείτε να αναρτήσετε περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας και να λαμβάνετε στην πληρότητά τους τις Προϊόντα μας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό και συμφωνείτε να εισάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται για τη δημιουργία του.

Αν εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας, έχετε την υποχρέωση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του προσωπικού σας κωδικού και λογαριασμού. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού σας κωδικού καθώς και χρήσης του χωρίς άδειά σας έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα. Επίσης έχετε καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες μοιράζεστε μαζί μας, ενώ οφείλετε με δική σας πρωτοβουλία να τις διορθώνετε και να τις επικαιροποιείτε σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί, εισερχόμενοι στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στους Χρήστες μας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από Χρήστες μας ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές. Συνέπεια αυτού είναι ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες που τυχόν περιληφθούν στην ιστοσελίδα της και ο χρήστης προτρέπεται να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες και τη χρήση τους. Εκτός αν αντιθέτως συμφωνηθεί με την Επιχείρησή μας, έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό. Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού είτε για λογαριασμό άλλου προσώπου είτε με σκοπό την κλοπή ταυτότητας άλλου προσώπου.

Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για τον τερματισμό του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

10. Ανήλικοι Χρήστες

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των Προϊόντων μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις Προϊόντα μας, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

11. Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησής μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της Επιχείρησής μας, όπως αυτό είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.jobmeup.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας.

Ο Ιστότοπος www.jobmeup.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες ή αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banner από άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους, το σύννομο την ασφάλεια, την εγκυρότητα του περιεχομένου και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του www.jobmeup.gr σχετικά με αυτές. Σε συνέχεια των παραπάνω, οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονική επιστολή στο hello@jobmeup.gr.

12. Διαφημίσεις

Ο Ιστότοπος www.jobmeup.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

13. Εμπορικές Επικοινωνίες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε της διαδικασίας εγγραφής στην Προϊόν ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας Προϊόντων αποδέχεστε τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με Προϊόντα της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς, όπως επικοινωνίες ενημερωτικού χαρακτήρα ή οδηγίες που αφορούν την χρήση των εφαρμογών και των Προϊόντων του Ιστοτόπου. Στα πλαίσια αυτά η Επιχείρησή μας θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας, η Επιχείρησή μας θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και, ει δυνατόν, ικανοποίηση των αιτημάτων του.

14. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος www.jobmeup.gr παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Τα Προϊόντα, που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου μας, περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα σε αυτόν. Η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τους χρήστες του Ιστοτόπου ή τρίτους πέραν των περιοριστικά προσφερόμενων αυτών Προϊόντων. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

Μολονότι τηρούμε απαρέγκλιτα τα απαιτούμενα από τον νόμο μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή και ακώλυτη χρήση του Ιστοτόπου, λόγω της μη ασφαλούς λειτουργίας του διαδικτύου η Επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου καθώς και για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων του από ιούς, κακόβουλα προγράμματα λογισμικού, επιθέσεις DDoS, παράνομη πρόσβαση από κακόπιστα τρίτα μέρη και συναφείς παράνομες ή κακόβουλες πράξεις, που μπορεί να βλάψουν την λειτουργία του Ιστοτόπου ή να οδηγήσουν σε απώλεια επιμέρους στοιχείων της βάσης δεδομένων μας.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

15. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου, την πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτυακού καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου www.jobmeup.gr ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

16. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε προς την Επιχείρησή μας ως ακολούθως : E-mail: hello@jobmeup.gr | Τηλ. 210-6208770

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Η εμπορική Επιχείρηση με την επωνυμία VISIOWORKS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Προϊόντων και Εμπορίου (Τηλ.: 210 6208770, e-mail : hello@jobmeup.gr, ΑΦΜ 998029339, ΔΟΥ Κηφισίας), η οποία είναι εγκατεστημένη και εδρεύει στην Ελλάδα, στην Κηφισιά Αττικής, 14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρεί τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου www.jobmeup.gr προοριζόμενο, μεταξύ άλλων, για την παροχή Προϊόντων διαδικτυακής φιλοξενίας αγγελιών προσφοράς εργασίας καθώς και Προϊόντων εμπορικής προώθησης των παραπάνω αγγελιών προσφοράς εργασίας.
 2. Κάθε παροχή Προϊόντων διαδικτυακής φιλοξενίας αγγελιών προσφοράς εργασίας καθώς και Προϊόντων εμπορικής προώθησης των εν λόγω αγγελιών μέσω του παραπάνω Ιστοτόπου διέπεται από το παρόν κείμενο και τις ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνει ο Πελάτης καθώς και από τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, τα οποία αποτελούν τη μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη «Σύμβαση». Συγκεκριμένα, οι Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου, που βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπό μας και διέπουν την χρήση αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της Σύμβασης, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.
 3. Για τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης κάνει εγγραφή στον ιστότοπο και αντιστοίχως συναινεί να λαμβάνει ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρηση σε σχέση με αυτή. Κάθε ηλεκτρονική δήλωση βούλησης που αποστέλλεται στα πλαίσια της Σύμβασης έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και δε μπορεί να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης από τον Πελάτη για το λόγο ότι τελέστηκε ηλεκτρονικά.
 4. Κατά τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να πράττει όπως επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, έχει το καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες παρέχει καθώς και την υποχρέωση και ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητας του προσωπικού του κωδικού και λογαριασμού.
 5. Για τις ανάγκες κατάρτισης της παρούσας Σύμβασης ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω ή, αν έχει ηλικία κατώτερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), ότι βρίσκεται υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους παρόντες όρους. Γονείς ή ασκούντες τη μέριμνα ανηλίκου, που προβαίνει σε κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης, φέρουν πλήρη την ευθύνη που απορρέει από αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων.
 6. Η παρουσίαση προς πώληση Προϊόντων επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τον Πελάτη για την υποβολή πρότασης κατάθεσης παραγγελιών. Για τον λόγο αυτόν τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων Προϊόντων ή για το άμεσο της εκτέλεσης των παραγγελιών παρά μόνο μέχρι το σημείο που επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
 7. Πριν τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης τελεί ορισμένα προκαταρκτικά βήματα. Συγκεκριμένα, εγγράφεται ή συνδέεται ως χρήστης του Ιστοτόπου, προσθέτει τα Προϊόντα, που επιθυμεί, στο “καλάθι αγορών”, συμπληρώνει τα στοιχεία χρέωσης στις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες και τέλος επιβεβαιώνει την επιλεχθείσα παραγγελία. Η κατάθεση από αυτόν ολοκληρωμένης παραγγελίας, ως ακολούθως, επέχει θέση πρότασης για την κατάρτιση της Σύμβασης. Στο προκαταρκτικό αυτό στάδιο αφενός η Επιχείρηση δε φέρει καμία συμβατική ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση και αφετέρου ο Πελάτης δεν έχει κανενός είδους δικαίωμα.
 8. Με τη λήψη της παραγγελίας η Επιχείρηση προβαίνει σε επεξεργασία και, εντός ευλόγου χρόνου, αποδοχή αυτής, αποστέλλοντας αντίστοιχη ηλεκτρονική επιστολή προς τον Πελάτη. Η ηλεκτρονική αυτή επιστολή επέχει θέση αποδοχής της πρότασης του Πελάτη και λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από αυτόν κατά τη χρονική στιγμή που ο τελευταίος αποκτά πρόσβαση σε αυτή. Με τη λήψη της αποδοχής από τον Πελάτη καταρτίζεται η παρούσα μεταξύ των Μερών Σύμβαση σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.
 9. Εντός 24 ωρών από την χρονική στιγμή που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραγγελίας του ο Πελάτης μπορεί να ενημερώσει την Επιχείρηση για την ύπαρξη τυχόν σφάλματος από πλάνη στο περιεχόμενο της δήλωσης βούλησής του.
 10. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προϊόντος προς πώληση περιγράφονται με ακρίβεια, τόσο λεκτικά όσο και οπτικά, εντός του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη αποκλειστικά και μόνο για το πραγματικό και ακριβές της περιγραφής αυτής και δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για την πληρότητα ή μη αυτής. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των Προϊόντων και για την καταλληλότητα αυτών ως προς τους σκοπούς για τους οποίους τα επιλέγει.
 11. Οι τιμές που αναγράφονται εντός του Ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές αντίτιμο πώλησης των αντίστοιχων Προϊόντων, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας.
 12. Ο Πελάτης επιλέγει μεταξύ δύο τρόπων πληρωμής. Συγκεκριμένα, μπορεί να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή με τη χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. Μπορεί εναλλακτικά να κάνει κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης σε αδειοδοτημένο ίδρυμα της Ελλάδας, όπως αυτός αναφέρεται κατά τη διαδικασία παραγγελίας του πελάτη. Δικαιούχος του λογαριασμού είναι η VISIONWORKS ΕΠΕ.
 13. Με την αποδοχή της πρότασης του Πελάτη η Σύμβαση ολοκληρώνεται και η Επιχείρηση έχει υποχρέωση για την παροχή των παραγγελθέντων Προϊόντων εντός εύλογου και, πάντως, σύντομου χρονικού διαστήματος. Η χρέωση του οφειλόμενου τιμήματος στην χρεωστική / πιστωτική κάρτα του Πελάτη, εφόσον επιλέχθηκε ο σχετικός τρόπος πληρωμής, εκτελείται αμέσως πριν την έναρξη της παροχής της εκάστοτε παραγγελθείσας Προϊόντος. Η καταβολή του τιμήματος διενεργείται εφάπαξ, εκτός αν υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη κατά περίπτωση, όπως πληρωμή με δόσεις κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης της Επιχείρησής μας.
 14. Η παρούσα συνιστά σύμβαση, κατά την οποία η εκτέλεση της παροχής της Προϊόντος ολοκληρώνεται άμεσα με ηλεκτρονικά μέσα μετά την κατάρτισή της. Συνεπώς, συνιστά σύμβαση εξ αποστάσεως εξαιρούμενη από το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Συνεπώς, με τους παρόντες Γενικούς Όρους ο Πελάτης πληροφορείται και συνάμα αναγνωρίζει ότι απώλλυται του δικαιώματος υπαναχώρησης με την κατάρτιση της σύμβασης.
 15. Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το Ελληνικό δίκαιο η Επιχείρηση αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την παραγγελία ή τη χρήση των πωλούμενων Προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση της Σύμβασης που αποδίδονται σε συνθήκες, για τις οποίες δεν φέρει υπαιτιότητα ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πέραν των δέκα (10) ημερών, κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει κανενός είδους εμπορικές εγγυήσεις για τις πωλούμενες Προϊόντα και δεν υποχρεούται σε κανενός άλλου είδους περαιτέρω εξυπηρέτηση μετά την πώληση αυτών. Ενδεικτικά, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αναρτούμενη αγγελία προσφοράς εργασίας, ότι τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος θα είναι πραγματική ή κατάλληλη, ότι θα βρεθεί πρόσωπο για την πλήρωση της σχετικής θέσης και ότι αυτό θα είναι κατάλληλο για την θέση αυτή.
 16. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ των μερών αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.
 17. Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της παρούσας Σύμβασης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τελευταία αναπροσαρμογή την 16η Σεπτεμβρίου 2014.

Καλωσήρθατε στο www.jobmeup.gr.

Η Επιχείρησή μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων Προϊόντων και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που ακολουθεί. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από την ακόλουθη πολιτική, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις Προϊόντα μας.

1. Στοιχεία Επιχείρησης

Οι Προϊόντα του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr παρέχονται από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «[…]» («Επιχείρηση»). Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως :

Εμπορική Επωνυμία : VISIONWORKS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ
Διακριτικός Τίτλος : Jobmeup
Έδρα : 14ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, 145 64
Τηλέφωνο : 210 6208770
Fax : 2106208747
E-mail : hello@jobmeup.gr
ΑΦΜ : 998029339
ΔΟΥ : Κηφισιάς

2. Αντικείμενο

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρησή μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του www.jobmeup.gr. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.jobmeup.gr.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α) «Επιχείρηση » – η Επιχείρηση με την επωνυμία VISIONWORKS ΕΠΕ, που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 14ο χμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας.

β) «Επεξεργασία» – κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από την Επιχείρηση με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

γ) «Ηλεκτρονικό Μπισκότο» – σύντομο κείμενο κώδικα λογισμικού, που αποστέλλεται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της Επιχείρησης στον Η/Υ του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του www.jobmeup.gr. Είναι απαραίτητο ως μηχανισμός –μεταξύ άλλων- για την τεχνική εκτέλεση της σύνδεσης χρηστών και της λειτουργίας της “τσάντας” παραγγελιών.

δ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.jobmeup.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

ε) «Προσωπικό δεδομένο» – οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται σε διαδικτυακό/ούς χρήστη/ες του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr.

στ) «Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

3. Είδη Δεδομένων

Κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην Προϊόν ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την αγορά Προϊόντων, οι χρήστες του www.jobmeup.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων :

α. Κατά την είσοδο και χρήση

 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address)
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
 • Πληροφορίες προτίμησης Προϊόντων.
 • Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.
 • Περιεχόμενο παραγόμενο από τον Χρήστη.

β. Κατά την εγγραφή στην Προϊόν ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

γ. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

 • Ψευδώνυμο (username).
 • Κωδικός Εισόδου (password).
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Ονοματεπώνυμο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας.
 • Στοιχεία βιογραφικού. Φωτογραφία χρήστη (σε περίπτωση βιογραφικού) – προαιρετικά
 • Ημερομηνία γέννησης – προαιρετικά
 • Τοποθεσία (όσο συγκεκριμένα συμπληρώσει ο χρήστης)
 • Περιεχόμενο παραγόμενο από τον Χρήστη.

δ. Κατά την αγορά Προϊόντων της Επιχείρησής μας

 • Πληροφορίες παραγγελίας Προϊόντων.
 • Πλήρη στοιχεία τιμολόγησης.
 • Στοιχεία καταχωρούντος την αγγελία.
 • Στοιχεία του περιεχομένου αγγελίας.
 • Επιλογή τρόπου πληρωμής.
 • Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

Κατά την παραχώρησή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων κάθε Χρήστης λαμβάνει πλήρη γνώση και αναγνωρίζει ότι τα παραχωρούμενα δεδομένα θα είναι εξ ολοκλήρου προσβάσιμα στους λοιπούς εγγεγραμμένους χρήστες του Ιστοτόπου. Επιπλέον, κάθε Χρήστης λαμβάνει πλήρη γνώση και αναγνωρίζει ότι το ον/μό του καθώς και μία σύνοψη βιογραφικών του στοιχείων θα είναι δημοσίως προσβάσιμα και στους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Περαιτέρω, εφόσον διατίθεται σχετική τεχνική διαδικασία από την επιχείρησή μας στη διάθεση των Χρηστών του Ιστοτόπου, κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέγει, δίνοντας την σύννομη συγκατάθεσή του προς τούτο, το σύνολο των παραπάνω δεδομένων να είναι δημοσίως προσβάσιμα από οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου και, ως εκ τούτου, να συμπεριλαμβάνονται και σε μηχανές διαδικτυακής αναζήτησης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης δεν επιθυμεί την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε καταχώρησή τους, ουδεμία δε ευθύνη δε θα φέρει η Επιχείρησή μας αν προβεί στην καταχώρησή τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες Προϊόντα μας.

Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη του συνεργαζόμενου ιδρύματος υπηρεσιών πληρωμών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστοτόπο jobmeup.gr σε ιστοσελίδα ευθύνης του εν λόγω ιδρύματος.

Περαιτέρω, η Επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας.

4. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς :

 • Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου.
 • Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου.
 • Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των Προϊόντων μας.
 • Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας απέναντί στους Χρήστες του Ιστοτόπου.
 • Άμεση και αποτελεσματική λήψη παραγγελιών και παροχή των παραγγελθέντων Προϊόντων.
 • Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων Προϊόντων,
 • Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των Προϊόντων μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.
 • Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους συνδρομητές της Προϊόντος ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε της διαδικασίας εγγραφής στην Προϊόν ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας Προϊόντων αποδέχεστε τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με Προϊόντα της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

5. Συγκατάθεση

Η Επιχείρησή μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου :

α) είτε στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,

β) είτε στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στον Ιστότοπο και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Προϊόν ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), δημιουργίας λογαριασμού και παραγγελίας προϊόντων καθώς και με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρέχετε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

6. Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων [υπερσύνδεσμος].

7. Εμπορικές Επικοινωνίες

Κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού καθώς και κατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων / Προϊόντων μας.

Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Επιχείρησή μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.

8. Απόρρητο & Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

9. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών – πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή Προϊόντα ή άλλους οργανισμούς.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί :

 • πληροφορίες σχετικές με την εξόφληση των χρηματικών σας οφειλών στο πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται,
 • δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων (newsletter) στον πάροχο της εν λόγω υπηρεσίας, με τον οποίο διατηρεί συμβατική σχέση.
 • δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr στον πάροχο Προϊόντων διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρεί συμβατική σχέση.
 • δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr στην επιχείρηση, με την οποία διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή Προϊόντων υποστήριξης αυτού.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

10. Γνωστοποίηση Αρχείου

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – πελατών της και εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία η Επιχείρησή θα προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας θα γνωστοποιείται από την Επιχείρησή μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, όπου απαιτείται από τον νόμο.

11. Δικαιώματα Χρηστών

H Επιχείρησή μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

α. Έτσι, ήδη κατά το στάδιο της συλλογής ενημερώνεστε με τρόπο πρόσφορο και σαφή από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία :

 • την ταυτότητα της Επιχείρησης,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά σας.

β. Περαιτέρω, έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε από την Επιχείρησή μας εντός ευλόγου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες :

 • Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 • Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.
 • Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

γ. Ακόμη, έχετε δικαίωμα να απευθύνετε εγγράφως αντιρρήσεις προς την Επιχείρησή μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα ωστόσο των οποίων ζητείται η διαγραφή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.

Τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην Επιχείρηση και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 5 €.

12. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησής μας και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

13. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας μπορείτε να απευθύνεστε προς την Επιχείρησή μας ως ακολούθως :

Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

Η Επιχείρησή μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την Ιστότοπο μας.

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies);
Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”).

Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «μιας συνεδρίας» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «cookies μιας συνεδρίας» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας Cookies;
Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το www.jobmeup.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας, για στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους διαδικτυακής διαφήμισης.

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε κατά την Περιήγησή σας στον Ιστότοπό μας;
Κατά την είσοδο και μετά την έναρξη της περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «cookies μιας συνεδρίας» για τους παρακάτω σκοπούς :

 • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in).
 • Για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
 • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού» ή άλλων διαδικασιών αυθεντικοποίησης.
 • Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies.
 • Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.
 • Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περαιτέρω, κατά την είσοδο και μετά την έναρξη της περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας προβαίνουμε σε χρήση «έμμονων cookies» για τους εξής σκοπούς:

 • Για την βελτίωση της λειτουργικότητας και των επιδόσεων του Ιστοτόπου μας.
 • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας του Ιστοτόπου μας.
 • Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε κατά την Εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας;
Κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας και την δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «έμμονα cookies» για τους παρακάτω σκοπούς :

 • Για την επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας.
 • Για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τα παραπάνω «έμμονα cookies» διατηρούνται αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό για χρονικό διάστημα από 10 λεπτά έως 2 έτη.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies;
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του www.jobmeup.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
 • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/Προϊόντων.
 • Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

Πως Δίνετε τη Συγκατάθεσή σας για την Αποδοχή της Παραπάνω Χρήσης Cookies από Μέρους μας;
Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση.

Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός του Ιστοτόπου www.jobmeup.gr ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Περαιτέρω, με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού σας δίνεται ελευθέρως η τεχνική δυνατότητα συναίνεσης ή απόρριψης για την από μέρους μας εγκατάσταση και χρήση «έμμονων cookies» με σκοπό την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και την διαφήμιση.

Η συγκατάθεσή σας δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677